Wniosek O Przymusowe Leczenie Kto Może Złożyć?

Wniosek składa się do sądu opiekuńczego według miejsca zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy. Z wnioskiem o umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym wystąpić mogą: małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, osoba sprawująca faktyczną opiekę, organ do spraw pomocy społecznej.

Kto może zlozyc wniosek o przymusowe leczenie?

Wniosek może złożyć dowolna osoba(sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.)

Leczenie osób uzależnionych

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylanie się od pracy,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
 • Jak złożyć wniosek do sądu o przymusowe leczenie?

  Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.

  Czy można kogoś wysłać na przymusowe leczenie psychiatryczne?

  Osoba chora psychicznie lub osoba upośledzona umysłowo jest niezdolna do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego i leczenia. Konieczne jest wtedy uzyskanie zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

  Jaki lekarz może wystawić skierowanie do szpitala psychiatrycznego?

  Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po zbadaniu pacjenta. W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez skierowania, po osobistym jej zbadaniu przez lekarza izby przyjęć.

  Kto może zlozyc wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne?

  Z wnioskiem do sądu opiekuńczego mogą wystąpić:

 • małżonek,
 • krewni w linii prostej,
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy.
 • lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad chorym.
 • Czy można zmusić do leczenia odwykowego?

  Co do zasady, leczenie odwykowe jest dobrowolne, ale są przypadki, gdy inna osoba, np. małżonek może rozpocząć procedurę leczenia przymusowego. O obowiązku takiego leczenia orzeka sąd. Sąd może zadecydować o podjęciu leczenia w zamkniętym zakładzie odwykowym.

  Jak wysłać kogoś na przymusowe leczenie odwykowe?

  Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego może być złożony do sądu tylko przez określone podmioty. Są nimi prokurator oraz gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

  Leia também:  Jakie Objawy Daje Migotanie Przedsionków?

  Jak skierować na przymusowe badania psychiatryczne?

  O potrzebie przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby chorej bez jej zgody orzeka sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania tej osoby – na wniosek jej małżonka, krewnych w linii prostej, rodzeństwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.

  Jak oddać kogoś do szpitala psychiatrycznego?

  1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej pisemną zgodą na podstawie ważnego skierowania do szpitala, jeżeli lekarz wyznaczony do tej czynności, po osobistym zbadaniu tej osoby, stwierdzi wskazania do przyjęcia.

  Jak oddac na przymusowe leczenie narkomana?

  Wniosek należy złożyć do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy. Jak długo trwa leczenie? Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa się z góry, nie może on jednak być dłuższy niż dwa lata.

  Czy można zmusić narkomana do leczenia?

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, leczenie osób uzależnionych od środków odurzających jest dobrowolne. Jeżeli uzależniona od środków odurzających jest osoba pełnoletnia, to nie można jej zmusić do leczenia, chyba że została ona ubezwłasnowolniona.

  Jaki lekarz może wystawić skierowanie do szpitala?

  Skierowanie do szpitala wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista działający na podstawie kontraktu z NFZ, a także lekarz przyjmujący w gabinecie prywatnym, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

  Czy prywatny lekarz może wystawić skierowanie do szpitala?

  Ze względu na stan zdrowia skierowanie do szpitala może wystawić Ci każdy lekarz. Także ten, u którego leczysz się prywatnie. Skierowanie na leczenie szpitalne zachowuje swoją ważność do czasu ustalenia terminu Twojego przyjęcia.

  Czy lekarz psychiatra może skierowac do szpitala?

  Osoba chora psychicznie może być przyjęta do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaganej w art. 22 tylko wtedy, gdy jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że z powodu tej choroby zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

  Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *