Kiedy Przysługuje Rehabilitacja?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który wyczerpał prawo pobierania zasiłku chorobowego, ale nadal nie jest w stanie podjąć pracy z powodu choroby, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy, 75% tej podstawy za pozostały okres, a jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży – 100% tej podstawy.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZNp-7 (Oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego). Możesz go uzyskać ze strony internetowej ZUS, pobrać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS albo wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS (usługa ‘Złożenie dokumentu ZNp-7’).

W jakim terminie należy złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Wniosek ZUS ZNp-7 należy złożyć nie później niż 6 tygodni przed ukończeniem pobierania zasiłku chorobowego, a więc przed upływem 182 dni (lub 270 dni). Wówczas nie będzie okresu bez otrzymywania jakiegokolwiek świadczenia. Skończy się zasiłek chorobowy, a zacznie świadczenie rehabilitacyjne.

Jak długo można być na zasiłku rehabilitacyjnym?

Na jak długo przysługuje świadczenie

Świadczenie otrzymasz na okres przywrócenia zdolności do pracy, najdłużej na 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach. Lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego.

Ile wynosi renta rehabilitacyjna 2022?

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi: 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy. 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostałe miesiące.

Kiedy przysługuje waloryzacja świadczenia rehabilitacyjnego?

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podlega waloryzacji wskaźnikiem obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień przyznanego świadczenia art. 19 ust. () Z dniem 3 stycznia 2021 r.

Leia também:  Ile Czasu Trwa Leczenie Grzybicy Pochwy?

Kto występuje o świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy. O potrzebie udzielenia świadczenia rehabilitacyjnego orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na wniosek pracownika.

Jak długo trzeba czekać na decyzję w sprawie zasiłku rehabilitacyjnego?

Termin na rozpatrzenie przez ZUS wniosku i wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego wynosi 60 dni od daty wpływu do ZUS kompletnego wniosku o świadczenie, a w przypadku badania przez komisję lekarską 30 dni od daty wydania orzeczenia. Świadczenie rehabilitacyjne może być wypłacane przez ZUS lub przez płatnika składek.

Jakie dokumenty są potrzebne do świadczenia rehabilitacyjnego?

W celu przyznania i wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego musimy złożyć następujące dokumenty: wniosek o świadczenie rehabilitacyjne na druku ZUS Np-7, zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza leczącego na druku ZUS N-9, wywiad zawodowy z miejsca pracy na druku ZUS N-10.

Do którego dnia miesiąca wypłacany jest zasiłek rehabilitacyjny?

Zasiłki te wypłaca się nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłków (świadczenia).

Czy można podjąć pracę będąc na zasiłku rehabilitacyjnym?

Podczas pobierania zasiłku rehabilitacyjnego z powodu niezdolności do pracy lub wykorzystując zwolnienie od pracy nie można podejmować innego zatrudnienia. W przeciwnym wypadku traci się prawo do zasiłku za miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik wykorzystał zwolnienie niezgodnie z celem jego przeznaczenia.

Czy można przedłużyć świadczenie rehabilitacyjne?

W przypadku gdy lekarz orzecznik ZUS przyznał świadczenie rehabilitacyjne np. na 3 miesiące (podstawowy okres z najwyższą kwotą), natomiast ubezpieczony nie odzyskał w tym czasie zdolności do pracy, można ubiegać się o przedłużenie okresu pobierania świadczenia.

Jak przedłużyć zasiłek rehabilitacyjny w czasie pandemii?

! W razie upływu okresu, na który zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne w okresie epidemii, wniosek o ustalenie uprawnień na dalszy okres należy złożyć najpóźniej w ostatnim dniu ważności dotychczasowego orzeczenia o okolicznościach uzasadniających jego przyznanie.

Leia também:  Owsiki U Dzieci Jakie Objawy?

Jak przedłużyć rehabilitację?

Jeżeli pracownik nie odzyskał zdolności do pracy w czasie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, to jeszcze przed upływem okresu pobierania tego świadczenia powinien złożyć wniosek o przyznanie go na dalszy okres. W przeciwnym razie świadczenie rehabilitacyjne nie będzie mu przysługiwało.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*