Klatka piersiowa lejkowata (szewska) – rozpoznanie, objawy, leczenie

Klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa szewska (�ac. pectus excavatum – “wkl�s�a, wydr��ona klatka piersiowa”).

Klatka piersiowa lejkowata to najcz�ciej wyst�puj�ca, wrodzona deformacja �ciany klatki piersiowej, charakteryzuj�ca si� zag��bieniem obejmuj�cym cz�� mostka i przednie odcinki �eber. Cz�sto�� wyst�powania to ok. 1-3 na 1000 urodze� z przewag� 3:1 p�ci m�skiej. W ok.

30% przypadk�w obserwuje si� wyst�powanie tej wady w�r�d os�b ze sob� spokrewnionych co sugeruje genetyczne t�o tego schorzenia. Wada mo�e by� widoczna ju� po urodzeniu jak i ujawni� si� w okresie dojrzewania.

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) – rozpoznanie, objawy, leczenie

W wieloo�rodkowych badaniach na du�ej liczenie grupie chorych nie wykazano ujemnego wp�ywu wady zar�wno na funkcj� jak i wydolno�� serca. Brak r�wnie� dowod�w na upo�ledzenie funkcji oddechowej chorych z klatk� piersiow� lejkowat�.

Rozpoznanie

Wada jest zazwyczaj rozpoznawana na podstawie zwyk�ego ogl�dania przez rodzic�w, kt�rzy zaniepokojeni wygl�dem klatki piersiowej zg�aszaj� si� z dzieckiem do pediatry.

Okre�lenie wska�nika Hellera (stosunek szeroko�ci klatki piersiowej do jej g��boko�ci w badaniu TK) jest jednym z obiektywnych kryteri�w okre�lenia stopnia ci�ko�ci wady.

Wska�nik Hellera wi�kszy ni� 3,25 wskazuje na powa�ne zniekszta�cenie i wg niekt�rych autor�w jest wskazaniem do leczenia chirurgicznego (wska�nik 2,5 stwierdza si� u ludzi zdrowych).

Wada ta uwa�ana jest za defekt kosmetyczny ale w zale�no�ci od jej nasilenia mo�e mie� negatywny wp�yw na sfer� psychosocjaln� chorego, powoduj�c nisk� samoocen� a w konsekwencji unikanie przez chorego zabaw ruchowych z r�wie�nikami czy �wicze� fizycznych wymagaj�cych zdj�cia koszulki. Do g�ry

Leczenie

Leczenie klatki piersiowej lejkowatej mo�e by� zar�wno inwazyjne jak i nieinwazyjne. Przygotowanie przedoperacyjne polega na wykonaniu kilku, opcjonalnych bada� tzn. TK klatki piersiowej, spirometrii, EKG i ew. echokardiografii.

Chirurgia

W 1949 roku Ravitch opublikowa� na �amach Annals of Surgery wyniki leczenia chirurgicznego klatki piersiowej lejkowatej metod�, kt�rej by� autorem. Metoda polega na wykonaniu pionowego ci�cia nad mostkiem (u ch�opc�w) lub wzd�u� obu �uk�w �ebrowych (u dziewcz�t).

Nast�pnie chirurg usuwa chrz�stki �ebrowe 3-5 par �eber w okolicy zag��bienia, wprowadza p�ytk� lub pr�t metalowy pod mostek powoduj�c jego odkszta�cenie i stabilizacj� w po��danej pozycji. Po ok. 6-9 miesi�cach p�ytk� usuwa si� operacyjnie.

Obecnie tego typu operacje wykonuje si� jedynie u os�b z klatk� piersiow� kurz�.

W 1988 roku Donald Nuss zaprezentowa� na �amach literatury medycznej wyniki leczenia chirurgicznego klatki piersiowej lejkowatej metod�, kt�r� okre�li� jako ma�oinwazyjn� (MIRPE).

Dobre efekty kosmetyczne, wzgl�dna �atwo�� jej wykonania, kr�tki czas operacji, ma�a ilo�� powik�a� pooperacyjnych spowodowa�y, �e metoda ta jest najcz�ciej stosowana w leczeniu klatki piersiowej lejkowatej.

Zabieg polega na przeprowadzeniu pod mostkiem, za pomoc� specjalnie zaprojektowanego narz�dzia, odpowiednio wygi�tej p�ytki metalowej. Po obr�ceniu p�ytki o 180 st. wzd�u� jej osi d�ugiej, uzyskuje si� po��dany kszta�t klatki piersiowej.

Wszystkie te czynno�ci wykonuje si� pod kontrol� kamery wprowadzonej do jamy op�ucnej. Po 2-3 latach p�ytka jest usuwana operacyjnie w ramach kr�tkiej procedury szpitalnej.

Leczenie zachowawcze

Nie ma dowod�w na to �e leczenie zachowawcze mo�e przynie�� efekt terapeutyczny. W�r�d urz�dze� stosowanych w ramach pr�b klinicznych mo�na wymieni� “vacuum bell” – pomp� generuj�c� podci�nienie, pokrywaj�c� zag��bienie w klatce piersiowej – podci�nienie generowane przez pomp� ma podnosi� mostek zmniejszaj�c jego deformacj�.

W sferze pr�b jest r�wnie� korekcja kszta�tu mostka poprzez wszczepienie pod jego koniec silnego magnesu przyci�ganego przez drugi magnes umieszczony w specjalnej uprz�y noszonej przez pacjenta.

Brak jest wystarczaj�cych danych dotycz�cych efektywno�ci tego typu terapii a ponadto uwa�a si�, �e pole magnetyczne wytwarzane przez magnesy stwarza ryzyko rozstrojenia wspomagaj�cych urz�dze� elektronicznych takich jak np. rozrusznik serca.

Wspomnie� r�wnie� nale�y o mo�liwo�ci wprowadzenia podsk�rnie, indywidualnie dopasowanej protezy silikonowej, kt�ra mo�e skorygowa� wygl�d klatki piersiowej zw�aszcza u chorych z niewielk� deformacj�.

Do g�ry

Dzie� przed operacj�

Po przybyciu do Kliniki, piel�gniarka wska�e ci sal� i ��ko, w kt�rym b�dziesz oczekiwa�/a na operacj�. Je�eli jeste� nieletni/a to w Sekretariacie Kliniki rodzice lub opiekunowie prawni podpisz� zgod� na znieczulenie og�lne i operacj�.

 • Do godziny 18.00 mo�esz spo�ywa� posi�ki sta�e, a p�yny do 22.00.
 • W godzinach wieczornych powiniene�/a� wykona� wlew przeczyszczaj�cy.
 • W dniu operacji nie wolno przyjmowa� doustnie zar�wno posi�k�w sta�ych jak i p�yn�w.

Operacja

Po przewiezieniu na sal� operacyjn�, anestezjolog rozpocznie znieczulenie w taki spos�b aby wszelkie bolesne procedury wykona� kiedy b�dziesz ju� spa�. Na czas zabiegu anestezjolog pod��czy ci� do maszyny, kt�ra b�dzie za ciebie oddycha�.

Leczenie �agodnej i �rednio nasilonej nadpotliwo�ci nale�y rozpocz�� od miejscowego stosowania antyperspitant�w zawieraj�cych chlorek glinu (Np. Etiaxil, Antidral – koszt preparatu to ok. 20-50PLN).

Stosowanie tych �rodk�w mo�e jednak znacz�co podra�nia� sk�r�, wywo�uj�c objawy sw�dzenia i pieczenia, dlatego zaleca si� stosowanie tego typu �rodk�w na such�, niepodra�nion� sk�r� i tylko na noc. Efekt dzia�ania tych preparat�w utrzymuje od 3 do 7 dni i wymaga regularnego stosowania.

W przypadku gdy leczenie to nie przynosi efekt�w po miesi�cu stosowania nale�y zastosowa� iniekcje z toksyny botulinowej. Po takim zabiegu efekt suchej sk�ry utrzymuje si� od 4 do 6 miesi�cy, koszt jednorazowego zabiegu to ok. 1200 – 2000PLN.

Po zako�czeniu operacji zostaniesz przewieziony/a do Sali Wybudze� znajduj�cej si� w obr�bie Bloku Operacyjnego. Tam przez 2-3 godziny b�dziesz pod obserwacj� anestezjologa. Po tym czasie zostaniesz przewieziony/a do Kliniki i nast�pne 2 dni sp�dzisz w Sali Pooperacyjnej o zwi�kszonym nadzorze piel�gniarskim.

Pami�taj �e tam nie wolno korzysta� z telefon�w kom�rkowych natomiast mog� ci� odwiedza� twoi najbli�si. Przez pierwsze 1-2 dni b�dziesz mia�/a za�o�ony/a dren do klatki piersiowej. Po okresie wzmo�onego nadzoru, zostaniesz przeniesiony/a do sali og�lnej.

Je�eli tw�j stan og�lny na to pozwoli, zostaniesz wypisany/a z Kliniki w 5-7 dobie po zabiegu.

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) – rozpoznanie, objawy, leczenie Do g�ry

Opis zabiegu (plastyka klatki piersiowej lejkowatej metod� Nussa)

Zabieg wykonuje si� w znieczuleniu og�lnym. Na czas operacji anestezjolog spowoduje, �e b�dziesz spa�.

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) – rozpoznanie, objawy, leczenie

Chirurg, wykona po jednym naci�ciu z ka�dego boku klatki piersiowej, w odpowiedni spos�b przygotuje tunel pod mi�niami piersiowymi, w kt�rym przeprowadzi p�ytk� metalow�. P�ytka jest modelowana w trakcie zabiegu, indywidualnie do kszta�tu klatki piersiowej chorego.

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) – rozpoznanie, objawy, leczenie

Nast�pnie, pod kontrol� kamery wprowadzonej do klatki piersiowej, operator przeprowadza specjalne narz�dzie, za pomoc� kt�rego przeci�gnie p�ytk� korekcyjn�. Gdy p�ytka jest ju� na swoim miejscu, chirurg dokonuje jej obrotu o 180 st. wzd�u� jej osi d�ugiej uzyskuj�c ostatecznie po��dany kszta�t klatki piersiowej.

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) – rozpoznanie, objawy, leczenie

Zabieg ko�czy przyszycie przynajmniej jednego z ko�c�w p�ytki specjalnym szwem wok� �ebra – ma to zabezpieczy� przed “przekr�ceniem si�” p�ytki lub jej przemieszczeniem. Do jamy op�ucnej, w kt�rej by�a kamera wprowadza si� dren na 1-2 dni aby u�atwi� rozpr�enie p�uca.

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) – rozpoznanie, objawy, leczenie

Po zeszyciu sk�ry, na rany zak�ada si� opatrunek, kt�ry zostanie zdj�ty nast�pnego dnia.

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) – rozpoznanie, objawy, leczenie Do g�ry

Informacje dla chorych po operacji klatki piersiowej lejkowatej metod� Nussa

Zalecenia pooperacyjne po powrocie do domu

 1. Od 5 dnia po zabiegu mo�esz my� si� pod prysznicem lub w wannie,
 2. Szwy nale�y zdj�� ok. 10 dni po zabiegu
 3. Spacery wzmacniaj� og�ln� kondycj� – po powrocie do domu zacznij wychodzi� na spacery jak najszybciej b�dzie to mo�liwe
 4. Przez pierwsze 4 – 6 tygodni po operacji ogranicz aktywno�� fizyczn�
 5. Przez pierwsze 4 tygodnie po zabiegu �pij tylko na wznak
 6. Przez pierwsze 2 miesi�ce unikaj d�wigania ci�ar�w
 7. Przez pierwsze 3 miesi�ce nie uprawiaj sport�w kontaktowych
 8. Przez pierwsze 3 miesi�ce nie no� plecaka
 9. Zachowuj prawid�ow� postaw� – wp�ynie to korzystnie na ustawienie p�ytki korekcyjnej
Leia também:  Ból szyi i karku – dlaczego boli kark i szyja?

Do g�ry

Skontaktuj si� ze swoim lekarzem w razie wyst�pienia jednej z poni�szych sytuacji

 1. Gor�czka
 2. Nasilaj�cy si� kaszel
 3. Narastaj�ce bole w klatce piersiowej
 4. Zaczerwienienie, obrz�k lub wyciek z rany
 5. Wyczuwalna zmiana po�o�enia ko�c�w p�ytki

Tak jak ka�dy zabieg operacyjny sympatektomia zwi�zana jest z ryzykiem. Powik�ania wyst�puj� jednak rzadko.

Harmonogram wizyt poszpitalnych

 1. Pierwsza wizyta kontrolna powinna odby� si� 3-4 tygodnie od operacji.
 2. Kolejna wizyta powinna odby� si� po 2 latach w przypadku m�odszych chorych i 2,5 roku w przypadku starszych chorych. W trakcie tej wizyty ustalony b�dzie termin usuni�cia p�ytki korekcyjnej.

Do g�ry

Lejkowata klatka piersiowa u dzieci i dorosłych – rozpoznanie, objawy, ćwiczenia

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) – rozpoznanie, objawy, leczenie

Fot. PEDRE / Getty Images

Klatka piersiowa lejkowata to najczęściej spotykany rodzaj deformacji tej części szkieletu. Stanowi wadę postawy charakteryzującą się zapadnięciem mostka i żeber do wnętrza klatki. Klatka lejkowata nieleczona może postępować i powodować powikłania pracy narządów znajdujących się w jej wnętrzu.

Leczenie schorzenia zwykle rozpoczynają ćwiczenia na klatkę piersiową lejkowatą bez względu na stopień zaawansowania choroby, jednak są one czasochłonne i wymagające dużego zaangażowania pacjenta.

Lejkowata klatka piersiowa z powodzeniem reaguje na zabiegi chirurgiczne wyprowadzające zapadnięte kości i przywracające jej anatomiczny kształt i mechanikę tułowia w krótszym czasie, jednak nie każdy pacjent może skorzystać z tego typu leczenia.

Klatka piersiowa lejkowata

Klatka piersiowa lejkowata, zwana również szewską, oznacza deformację przedniej ściany klatki piersiowej o charakterze wrodzonym, charakteryzująca się zapadnięciem mostka do wnętrza klatki na różnej jego długości, przy czym sąsiadujące z mostkiem żebra zwykle ulegają kątowemu kompensacyjnemu załamaniu po obu stronach mostka, tworząc dwa garby żebrowe.

Lejkowata klatka może przybrać kształt symetryczny lub asymetryczny, czyli oznaczający przesunięcie jego położenia w prawą lub lewą stronę od linii środkowej klatki.

Zniekształcenie tego typu może stanowić izolowaną wadę postawy, współwystępować z deformacjami kręgosłupa, np.

hiperkifozą piersiową, a także być objawem złożonych zespołów genetycznych lub efektów nabytych i postępujących chorób o różnym podłożu. 

Operacja klatki piersiowej lejkowatej uważana jest za najbardziej skuteczny sposób leczenia, jednak jej wykonanie zależy od stopnia zaawansowania wady, w odróżnieniu od ruchowej rehabilitacji, którą można prowadzić niezależnie od postępu schorzenia. Ćwiczenia korekcyjne na klatkę piersiową lejkowatą uważane są za mało efektywne w odwracaniu zniekształcenia kostnego, ale znacznie wpływają na poprawę wydajności układowej organizmu.

O tym, jak dbać o kręgosłup? dowiecie się z filmu: 

Klatka lejkowata – przyczyny

Etiologia lejkowatej klatki nie jest jednoznacznie ustalona. Przyczyn tego stanu można doszukiwać się w uwarunkowaniach genetycznych o nieznanym torze dziedziczenia i mutacjach genetycznych występujących pod postacią zespołów, np. Marfana, we wrodzonych zaburzeniach układu kostno-mięśniowego klatki piersiowej czy nadmiernym wysiłku oddechowym w okresie wczesnodziecięcym.

 • Polecamy: Kurza klatka piersiowa – przyczyny powstawania, objawy oraz metody leczenia
 • Lejkowata klatka piersiowa – objawy
 • Do grupy najbardziej charakterystycznych objawów lejkowatej klatki należą:
 • zapadnięty mostek i garby żebrowe po obu jego stronach,
 • asymetria łuków żebrowych,
 • spłaszczona i poszerzona klatka piersiowa,
 • zwiększona kifoza piersiowa, wysunięta głowa i barki do przodu, odstające łopatki, wypukły brzuch,
 • ogólny dyskomfort i dolegliwości bólowe klatki i grzbietu,
 • osłabienie i rozciągnięcie mięśni tylnej taśmy klatki, m.in. równoległobocznego, najszerszego, czworobocznego i grupy mięśni głębokich, tzw. mięśni core,
 • przykurcze mięśni przedniej strony klatki piersiowej, głównie piersiowych i zębatych,
 • pogorszenie motoryki tułowia i obręczy barkowej,
 • zaburzenie mechaniki oddychania i problemy kardiologiczne,
 • opóźniony rozwój somatyczny, niska waga, słaba wydolność fizyczna, niechęć do aktywności sportowej i rekreacyjnej,
 • obniżona pewność siebie, niska samoocena, skłonność do depresji.

Jak rozpoznać lejkowatą klatkę piersiową?

Widoczne odstępstwa w budowie klatki piersiowej i dodatkowe powikłania stanowią przesłankę do specjalistycznych badań i diagnozy. Rozpoznanie lekarskie rozpoczyna się zwykle od wzrokowej oceny postawy ciała i pomiarów głębokości zapadnięcia, symetrii mostka i garbów żebrowych. Dalsze badania uwzględniają: rentgen i tomografię komputerową klatki piersiowej, echo i EKG serca oraz spirometrię.

Rehabilitacja klatki lejkowatej

Leczenie nieoperacyjne wady postawy wykorzystuje wiele metod nieinwazyjnych i rehabilitacyjnych poprawiających kształt i ruchomość tułowia.

Jednym z nich są ćwiczenia korekcyjne na klatkę piersiową lejkowatą, bazujące na ćwiczeniach oddechowych, rozciągających przednią, a wzmacniających tylną ścianę klatki.

Ćwiczenia na lejkowatą klatkę są najbardziej efektywne przy wadzie lekkiego stopnia, w zaawansowanych deformacjach stanowią raczej uzupełnienie leczenia w celu poprawy funkcji krążeniowo-oddechowej organizmu.

Przykładowe ćwiczenia:

 • siad klęczny, ręce w pozycji skrzydełek, gumowa piłka na wysokości łopatek utrzymywana przez łokcie; wdech – dociśnięcie piłki łokciami; wydech – rozluźnienie,
 • siad klęczny, ręce wzdłuż tułowia, w jednej dłoni woreczek z grochem; przekładanie woreczka z ręki do ręki za plecami, przy czym po przekazaniu woreczka do drugiej ręki następuje odwodzenie ramion do poziomu, aby obie kończyny górne tworzyły linię prostopadłą do podłoża,
 • stanie przed ścianą w odległości wyprostowanych ramion, dłonie oparte płasko o ścianę na wysokości barków, ale lekko poza ich szerokość; uginanie ramion w łokciach i zbliżanie brody do ściany przy jednoczesnym odwiedzeniu łokci na zewnątrz.

Bibliografia:

 1. T. Gaździk, Ortopedia i traumatologia, t. 1–2, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2009.


Czy artykuł okazał się pomocny?

Lejkowata klatka piersiowa (inaczej szewska klatka) – kiedy zalecana jest operacja, a kiedy ćwiczenia

Klatka piersiowa lejkowata (szewska) – rozpoznanie, objawy, leczenie Deformacja klatki piersiowej lejkowatej jest przyczyną nie tylko istotnych dolegliwości, ale i zaburzeń, które utrudniają funkcjonowanie w społeczeństwie. Diego Vito Cervo (123RF)

Lejkowata klatka piersiowa, czyli pectus excavatum, objawia się stożkowym zapadnięciem części mostka i towarzyszącą temu deformacją przylegających żeber. Schorzenie nazywane również szewską klatką jest jednym z najczęściej występujących w obszarze wrodzonych deformacji ściany klatki piersiowej. Jednak może też powstawać w następstwie innych procesów chorobowych.

Lejkowata klatka piersiowa, nazywana także szewską klatką piersiową, charakteryzuje się wygięciem (ku tyłowi) trzonu mostka i przymostkowego odcinka okolicznych żeber. W większości przypadków, deformacja pojawia się w dolnej części mostka i ma charakter asymetryczny, choć nie jest to regułą – czasami wada jest symetryczna.

Schorzenie dotyczy 0,1 proc. populacji (1 na 1000 urodzeń) i w 40 proc. przypadków jest widoczne już po urodzeniu.

Największy postęp wgłębienia widoczny jest w okresie dojrzewania, kiedy dochodzi do gwałtownego wzrostu kośćca, przy czym deformacja może powiększać się aż do zakończenia wzrostu klatki piersiowej, czyli do 18–20 roku życia.

Lejkowata klatka piersiowa – przyczyny występowania

Lejkowata klatka piersiowa, jako wada wrodzona, jest schorzeniem o nie do końca poznanej etiologii. U 45 proc. chorych, deformacja ma charakter dziedziczny. Inne możliwe czynniki wystąpienia szewskiej klatki piersiowej to:

 • nadmierny wzrost żeber (w następstwie czego dochodzi do zepchnięcia mostka w stronę kręgosłupa),
 • nieprawidłowości w obszarze mięśni z przyczepem w okolicy klatki piersiowej,
 • nadmierna wiotkość mostkowego przyczepu przepony,
 • zbyt duży wysiłek oddechowy w okresie dzieciństwa.

Szewska klatka może współwystępować z innymi schorzeniami, takimi jak:

Leia também:  Błędnik Jak Długo Trwa Leczenie?

– w okresie niemowlęcym objawia się smukłą budową ciała, brakiem właściwego napięcia mięśniowego, czasami także zezem i oczopląsem.

W okresie dziecięcym – szybkim wzrostem, problemami z bieganiem i siadaniem, niewłaściwym napięciem mięśni mimicznych, asymetryczną budową wynikającą z wiotkości kośćca, często także wadami serca, a z powodu niewłaściwego napięcia mięśni klatki piersiowej, także często występującym zapaleniem płuc i oskrzeli. W przebiegu choroby może pojawić się astma, zaćma, jaskra i odwarstwienie siatkówki oka,

 • – schorzenie genetyczne charakteryzujące się nadmierną elastycznością skóry i stawów, często także utrudnionym procesem gojenia się ran. Objawy dolegliwości to:  miękka, nadmiernie rozciągliwa i łatwo ulegająca urazom skóra, zbyt duża ruchomość stawów, spowolnione gojenie się ran, ból w obszarze stawów, ból mięśniowo-szkieletowy, niedostateczne napięcie mięśniowe, stany zapalne stawów i kości, dolegliwości ze strony dziąseł, osłabienie wzroku,
 • – zespół wad wrodzonych, występujących jednostronnie. Wśród objawów schorzenia należy wymienić: asymetryczne piersi, niedorozwój piersi, nieprawidłowości w obszarze mięśnia piersiowego większego, syndaktylię (zrośnięcie palców rąk), krótkopalczastość, brak niektórych palców, niedorozwój jednej z kończyn górnych, deformację klatki piersiowej,
 • – wrodzony zespół patologii o charakterze wielonarządowym, najczęściej dotyczących układu sercowo-naczyniowego, limfatycznego, krwiotwórczego, kostno-szkieletowego, moczowo-płciowego, jak i ośrodkowego układu nerwowego.   
 • W niektórych przypadkach, klatka lejkowata jest konsekwencją długo trwającej krzywicy – schorzenia, w przebiegu którego dochodzi do zniekształcenia kości i zaburzenia ich wzrostu (choroba najczęściej wynika z niedoboru witaminy D).

Lejkowata klatka piersiowa, w wielu przypadkach, nie daje istotnych objawów klinicznych. Najczęściej widoczna jest tylko deformacja i będące jej następstwem cechy charakterystyczne:

 • wysunięcie głowy i barków ku przodowi,
 • wystające barki,
 • zwiększona kifoza piersiowa,
 • wypukłość brzucha,
 • osłabienie mięśni brzucha i grzbietu,
 • spłaszczona i poszerzona klatka piersiowa.

U niektórych chorych pojawia się ból mięśniowo-szkieletowy, zlokalizowany w obszarze klatki piersiowej i pleców. Jeżeli jednak występujące zagłębienie wywiera ucisk na serce i płuca, dochodzi do wystąpienia poważnych implikacji klinicznych. Należą do nich:

 • zmniejszona tolerancja wysiłku, wynikająca z ograniczenia pojemności płuc,
 • utrudnione oddychanie,
 • często występujące infekcje w obszarze układu oddechowego,
 • zaburzenia w obszarze czynności zastawek serca.

Lejkowata klatka piersiowa jest diagnozowana na podstawie samej deformacji. Lekarz ocenia postawę chorego, wielkość zagłębienia, symetrię i deformację łuków żebrowych. Dodatkowo wykonywane jest badanie obrazowe – tomografia komputerowa.

Pozwala to na ocenę stopnia deformacji, na stwierdzenie ewentualnego przesunięcia narządów wewnętrznych (serca i płuc) oraz na stwierdzenie występowania ucisku na serce i płuca.

W dalszej kolejności, lekarz zleca wykonanie echa serca (celem potwierdzenia lub wykluczenia występowania wad serca) i spirometrii (w celu zbadania czynności oddechowej). 

Lejkowata klatka piersiowa może być leczona operacyjnie lub nieoperacyjnie, przy czy należy zaznaczyć, że całkowita korekcja wady jest możliwa wyłącznie przy zastosowaniu metody operacyjnej.

Wcześniej, w leczeniu szewskiej klatki piersiowej stosowany był zabieg metodą Ravitcha. Ta metoda przewiduje usunięcie zdeformowanych chrząstek żebrowych oraz wyrostka mieczykowatego i stabilizację mostka przy użyciu płytki albo pręta.

Obecnie, wykonywany jest przede wszystkim zabieg metodą Nussa. W trakcie operacji, chirurg wprowadza pod mostek jedną lub dwie płyty, o wypukłym kształcie. Doprowadzają one do uniesienia i ustabilizowania mostka.

Po kilku latach, gdy wada zostaje skorygowana, płytki są usuwane.

W niektórych przypadkach (przede wszystkim w przypadku występowania złożonych wad kurzo-lejkowatych i deformacji asymetrycznych), stosowana jest metoda złożona, wykorzystująca elementy zabiegu Ravitcha i Nussa.

Metody nieoperacyjne to przede wszystkim zastosowanie vacuum bell'a, czyli pompki podciśnieniowej, podnoszącej mostek. Inna technika przewiduje wykorzystanie pola magnetycznego, generowanego przez dwa magnesy – jeden jest wszczepiony w dolny obszar mostka, drugi – noszony na dedykowanej uprzęży. Do tej pory nie udokumentowano jednak skuteczności tych technik. 

Leczenie zachowawcze w postaci ćwiczeń ogólnorozwojowych i oddechowych ma przede wszystkim służyć zapobieganiu pogłębiania się deformacji.

Klatka piersiowa lejkowata – przyczyny, objawy, leczenie

Lejkowata klatka piersiowa (łac. pectus excavatum) jest deformacją, która powoduje zapadnięcie się klatki piersiowej. Ze względu na swój charakterystyczny kształt często bywa również określana jako szewska klatka.

Polega na występowaniu „lejkowatego” zagłębienia mostka, któremu najczęściej towarzyszy deformacja sąsiadujących żeber. Zwykle lokalizuje się w dolnej części mostka. Klatka piersiowa lejkowata może powodować m. in. problemy z sercem i płucami, ponieważ wywiera na nie nacisk.

Wklęsłość może rozciągać się na różnej długości oraz mieć charakter symetryczny lub asymetryczny.

Lejkowata klatka piersiowa stanowi aż 90% wrodzonych anomalii ściany klatki piersiowej. Może współwystępować z innymi wadami postawy.

Lejkowata klatka piersiowa może być jednym z objawów złożonych zespołów genetycznych np. zespół Marfana. Wada może także powstać jako wynik innego procesu chorobowego tj. zaawansowanej krzywicy.

Warto podkreślić, że lejkowata klatka występuje 3-4 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek.

Lejkowata klatka piersiowa – przyczyny

Lejkowata klatka piersiowa dotyka około pół procenta dzieci w wieku szkolnym, często należy do wad wrodzonych, ale nie ustalono uwarunkowań genetycznych. Przyczyna powstania deformacji pozostaje nieznana. Zwiększoną częstość obserwuje się u dzieci z zespołem Marfana lub po przebytej krzywicy.

Może być także spowodowana ściągającymi bliznami po przebytych procesach zapalnych. Najczęściej pojawia się u osób o astenicznej budowie ciała przy jednoczesnych wrodzonych nieprawidłowościach obejmujących przyczepy mięśniowe w obrębie klatki piersiowej. Początek deformacji pojawia się zwykle u kilkuletnich dzieci.

Wraz ze wzrostem ciała dziecka narasta również wada. Największa progresja może pojawiać się w okresie dojrzewania.

Jak rozpoznać lejkowatą klatkę piersiową?

Klatkę piersiową lejkowatą (szewską) można rozpoznać już podczas oglądania chorego. Rodzice często zgłaszają się do specjalisty, ponieważ są zaniepokojeni wyglądem klatki piersiowej dziecka.

Charakterystyczne cechy klatki piersiowej lejkowatej, które możemy zaobserwować u dziecka, to: głowa wysunięta do przodu; opadające i wysunięte do przodu barki; wystające łopatki; wypukły brzuch; osłabienie mięśni posturalnych; spłaszczenie i poszerzenie klatki piersiowej; zwiększenie kifozy piersiowej (plecy okrągłe).

Co więcej, u osób z tą deformacją klatki piersiowej może dochodzić do ucisku na serce oraz płuca, co może powodować zaburzenie mechaniki oddychania, zmniejszenie wydolności oddechowej oraz problemy kardiologiczne.

W przypadku zaawanasowanej deformacji klatki piersiowej lejkowatej u dziecka mogą pojawić się: duszności, nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, przewlekłe bóle pleców i klatki piersiowej, obniżona wydolność fizyczna, apatia, kłucie w okolicy mostka (jako wynik progresji wady, która powoduje zaburzenia krążeniowo-oddechowe).

Klatka piersiowa lejkowata – leczenie

Operacja lejkowatej klatki piersiowej jest jedynym sposobem całkowitego wyleczenia deformacji.

Jedną z metod jest operacja Nussa, która polega na uniesieniu mostka bez usuwania chrząstek i ustabilizowaniu go w prawidłowym położeniu przez specjalne płytki, które są usuwane po kilku latach.

Istnieje jednak wiele metod nieoperacyjnych, które pozwolą wspierać pacjentów od najmłodszych lat. Warto w tym celu zgłosić się do naszego gabinetu osteopatii w Warszawie. Doświadczony specjalista dostosuje terapię indywidualnie do pacjenta.

Lejkowata klatka piersiowa – rehabilitacja

Kluczową rolę w leczeniu szewskiej klatki piersiowej stanowi fizjoterapia i odpowiednie ćwiczenia. To właśnie ćwiczenia korekcyjne są nieodłącznym elementem terapii wad postawy. W przypadku wady jaką jest klatka piersiowa lejkowata należy wzmacniać mięśnie grzbietu oraz rozciągać mięśnie klatki piersiowej.

Aby zapobiegać zwiększaniu się wady, wykonuje się ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia rozciągające mięśnie klatki piersiowej i zwiększające jej ruchomość oraz ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i mięśnie grzbietu. W naszym gabinecie w Warszawie, fizjoterapia osoby z klatką piersiową lejkowatą obejmuje przede wszystkim ćwiczenia korekcyjne i edukację zdrowotną.

Do innych elementów można zaliczyć masaż i terapię manualną. Masaż jest dobrym wstępem do wykonywania ćwiczeń korekcyjnych. Natomiast terapię manualną wykonuje się na stawach ramiennych oraz międzyżebrowych.

Najczęściej stosuje się to wtedy, gdy w przebiegu klatki piersiowej lejkowatej doszło do czynnościowego zablokowania uniemożliwiającego wykonanie pełnego zakresu ruchu biernego w stawach.

Leia também:  Zapalenie Płuc Leczenie Szpitalne Ile Trwa?

Klatka piersiowa lejkowata – Wikipedia, wolna encyklopedia

Klatka piersiowa szewska

Pectus excavatum

ICD-10

Q67.6

OMIM

169300

Pectus excavatum
Przekrój poprzeczny przez szewską klatkę piersiową w tomografii komputerowej

Klatka piersiowa lejkowata (łac. Pectus excavatum) – jedna z najczęstszych wrodzonych deformacji ściany klatki piersiowej. Polega ona na zapadnięciu się mostka na odcinku o różnej długości. Wada może być symetryczna lub asymetryczna. Często towarzyszy jej deformacja łuków żebrowych. Może współwystępować z innymi wadami postawy.
Lejkowata klatka piersiowa może być jednym z objawów złożonych zespołów genetycznych np. zespół Marfana.[1][2] Wada może także powstać jako wynik innego procesu chorobowego tj. zaawansowanej krzywicy.

Epidemiologia

Wada ta występuje z częstością 1:1000 urodzeń. Lejkowata klatka występuje 3-4 razy częściej u chłopców niż u dziewczynek.[1]

Przyczyny powstawania

 • Deformacja dziedziczna (Nie ustalono jednoznacznie toru dziedziczenia) [3]
 • krzywica
 • zaburzenia syntezy i dystrybucji kolagenu [4]
 • Zespoły genetyczne np. zespół Polanda, zespół Marfana [5][6]

Objawy

 • Zapadnięcie się mostka do wewnątrz klatki piersiowej [7]
 • Często współistnieje skrzywienie ku górze wyrostka mieczykowatego
 • Możliwa deformacja i/lub asymetria łuków żebrowych
 • Klatka piersiowa spłaszczona i poszerzona
 • Zwiększenie kifozy piersiowej (plecy okrągłe) i/lub skolioza
 • Osłabienie mięśni grzbietu
 • nawracające infekcje górnych dróg oddechowych
 • Upośledzenie pojemności życiowej płuc, niewydolność oddechowo-krążeniowa, bóle pleców i klatki piersiowej[8]
 • obniżona tolerancja wysiłku fizycznego
 • wady zastawki trójdzielnej serca

Leczenie

Różnego rodzaju gimnastyka korekcyjna oraz ćwiczenia siłowe mają jedynie znaczenie pomocnicze. Jedynym sposobem leczenia lejkowatej klatki piersiowej jest zabieg operacyjny. Istnieje wiele metod chirurgicznej korekcji wady oraz ich modyfikacje. Poniżej omówione zostaną najszerzej stosowane.

Metoda Eckarta Klobego (metoda nieoperacyjna)

Miseczka próżniowa w wariancie dla mężczyzn

Polega na stosowaniu przez pacjenta specjalnej miseczki próżniowej (przy pomocy pompki, takiej samej jak w aparacie do pomiaru ciśnienia krwi; wytwarza się podciśnienie) umożliwiającej uniesienie zapadniętej części klatki piersiowej. Nie wykonuje się stabilizacji uniesionego mostka przy pomocy płytki lecz ćwiczenia fizyczne wytwarzają stabilne wzmocnienie mięśniowo-więzadłowe. Zabieg ten powtarza się przez minimum rok, począwszy od 15 minut dziennie. Po każdym leczeniu, lejkowata klatka piersiowa powraca do zapadniętego kształtu w różnych odstępach czasowych w zależności od wielkości wady. Przełomowym postępem w leczeniu jest utrzymanie się zapadniętej części klatki piersiowej na wysokości wizjerka miseczki próżniowej na okres przed ponownym użyciem miseczki. Miseczki produkowane są w wariantach dla kobiet oraz mężczyzn (zasadniczo jednak miseczki zaprojektowano dla mężczyzn, gdyż wada ta jest rzadko spotykana u kobiet) o średnicach 16, 19 lub 26 cm. Jeśli pacjent jest zbyt mały lub duży, miseczka nie osiągnie optymalnej wydajności.

Osobą prowadzącą działania mające na celu zwiększenie popularności tejże metody w Polsce jest Dr hab. med. Marek Orkiszewski, który jako pierwszy (w 2006 r.) wprowadził tę metodę do praktyki klinicznej w Polsce.

Należy podkreślić, że skuteczność tej metody nie została potwierdzona. Jest to metoda eksperymentalna i do czasu opublikowania wyników badań obejmujących odpowiednio duże grupy chorych nie można jej zalecać do stosowania w praktyce klinicznej.

Metoda Ravitcha

Klasyczna metoda korekcji lejkowatej klatki piersiowej, polegająca na wykonaniu długiego cięcia na przedniej ścianie klatki piersiowej, skróceniu chrząstek żebrowych oraz plastyce mostka.

Metoda ta u dzieci nie zawsze prowadzi do dobrego efektu kosmetycznego oraz pozostawia długą, widoczną bliznę.

Istnieje ryzyko nawrotu wady, zwłaszcza, gdy operacja była wykonywana przed okresem dojrzewania.[1]

Metoda Nussa

Zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej 15-letniego mężczyzny po wykonaniu operacji metodą Nussa

Polega na wprowadzeniu pod mostek jednej do trzech chromowo- niklowych płyt, po obróceniu których wypycha się zapadnięty mostek (do poziomu wystających żeber) redukując deformację. Cięcia robi się w linii pachowej długości ok. 2 cm, płytki wyjmuje się po ok. dwóch latach od ich założenia. W przypadku alergii na nikiel istnieje możliwość użycia płyt tytanowych.
Metoda ta u dorastających pacjentów prowadzi do dobrego efektu kosmetycznego. Ryzyko nawrotu wady jest znikome.
[9][10]

Inne nazwy

 • szewska klatka piersiowa, zapadnięta klatka piersiowa, wklęsła klatka piersiowa[11]
 • ang.: funnel chest, sunken chest[12][13]
 • niem.: trichterbrust

Przypisy

 1. ↑ a b c Białas AJ, Jabłoński J. Lejkowata klatka piersiowa u dzieci. „Przegląd Pediatryczny”. 40,2, s. 112-116, 2010. Cornetis. 
 2. ↑ Kotzot D Schwabegger AH. Etiology of chest wall deformities – a genetic review for the treating physician. „Journal of Pediatric Surgery”. 44, s. 2004-2011, 2009. 
 3. ↑ CreswickC.

   HA CreswickC. i inni, Family study in the inheritance of pectus excavatum, 41, 2006, s. 1699-1703 .i inni

 4. ↑ Feng J, Hu T, Liu W, Zhang S, Tang Y, Chen R, Jiang X, Wei F. The Biomechanical, Morphologic, and Histochemical Properties of the Costal Cartilages in Children With Pectus Excavatum. „Journal of Pediatric Surgery”. 36,12, s.

  1770-1776, 2001. 

 5. ↑ eMedicine – Marfan Syndrome. W: Harold Chen [on-line].
 6. ↑ Hebra A: eMedicine – Pectus excavatum.
 7. ↑ Shamberger RC. Congenital chest wall deformities.. „Curr Probl Surg”. 33. 6, s. 469-542, 1996. DOI: 10.1016/S0011-3840(96)80005-0. PMID: 8641129. 
 8. ↑ Crump HW. Pectus excavatum..

  „Am Fam Physician”. Jul;46. 1, s. 173-9, 1992. PMID: 1621629. 

 9. ↑ Nuss D, Kelly RE. Minimally Invasive Surgical Correction of Chest Wall Deformities in Children. „Adv in Ped”. 55, s. 395–410, 2008. 
 10. ↑ Rushing GD, Goretsky MJ, Gustin T, Morales M, Kelly RE, Nuss D.

  When it is not an infection : metal allergy after the Nuss procedure for repair of Pectus excavatum.. „J Ped Surg”. 42, s. 93 – 97, 2007. 

 11. ↑ W. A. Newman Dorland: Dorland's illustrated medical dictionary. Philadelphia : W.B. Saunders Co.,. ISBN 0-7216-0146-4.
 12. ↑ Pectus Excavatum.
 13. ↑ Patrick J. Morrison, Roy A.

  J. Spence: Genetics for Surgeons. Remedica Publishing. ISBN 1-901346-69-2.

Linki zewnętrzne

 • PECTUS. – forum internetowe prowadzone przez osoby dotknięte deformacjami klatki piersiowej. Znajdują się tam adresy szpitali wykonujących korekcję lejkowatej klatki piersiowej zarówno metodą Ravitcha jak i metodą Nussa w Polsce.
 • www.klatka.info.pl. [dostęp 2021-06-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-07)]. – strona internetowa poświęcona nieoperacyjnemu leczeniu klatki piersiowej lejkowatej metodą Eckarta Klobego. Strona prowadzona przez Dr hab. med. Marka Orkiszewskiego.
 • www.pectus-excavatum.pl. [dostęp 2021-06-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-08-23)]. – strona internetowa operowanego pacjenta
 • www.trichterbrust.de. – strona internetowa Eckarta Klobe poświęcona jego metodzie leczenia lejkowatej klatki piersiowej. (j. niem.)

Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

Źródło: „https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klatka_piersiowa_lejkowata&oldid=64099785”

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*