Gdzie Zlozyc Skarge Na Zle Leczenie?

Skargi dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora/kierownika podmiotu leczniczego, rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub Rzecznika Praw Pacjenta.

Jak przesłać skargę na oddział?

Możesz to zrobić na kilka sposobów: 1 bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze 2 wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury 3 wysłać faksem 4 przesłać skargę na adres e-mail (w przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie 5 przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP More

Jak przygotować skargę?

Przygotuj skargę. Pismo powinno zawierać następujące informacje: dane skarżącego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu), dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy, precyzyjny opis zdarzenia, w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Jak złożyć skargę w Oddziale Wojewódzkim NFZ?

Złóż skargę w oddziale wojewódzkim NFZ. Możesz to zrobić na kilka sposobów: bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze wysłać pocztą na adres oddziału lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury

Gdzie można zglosic skarge na zle leczenie w szpitalu?

WAŻNE! Zastrzeżenia pacjentów, dotyczące sposobu leczenia, należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora szpitala, kierownika przychodni, Rzecznika Praw Pacjenta, rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jak zlozyc skarge na osrodek zdrowia?

Skargę na pracę pracowników oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia składasz do dyrektora oddziału. Jeżeli masz zastrzeżenia do rozpatrzenia sprawy przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ albo pracownika centrali NFZ, skieruj swoje pismo do Centrali NFZ.

Jak odpowiedziec na skarge pacjenta?

Dyrektor może dać pacjentowi odpowiedź na skargę ustnie lub – co bardziej wskazane – na piśmie. W odpowiedzi należy uzasadnić przyjęte stanowisko.

Leia também:  Kiedy Ciąża Obumiera Objawy?

Gdzie skarga na Pielegniarke?

Skargę można złożyć do przełożonego lub oddziału wojewódzkiego NFZ. Jeśli nie odpowiada nam sposób, w który świadczenia medycznego udzielił nam konkretny lekarz, pielęgniarka lub inny członek personelu medycznego, możemy złożyć skargę na personel medyczny bezpośrednio do przełożonych danej osoby.

Gdzie zglosic zaniedbanie w szpitalu?

WAŻNE! Skargi dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: dyrektora/kierownika podmiotu leczniczego, rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub Rzecznika Praw Pacjenta.

Gdzie zglosic zaniedbanie szpitala?

Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: osób zarządzających podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub Rzecznika Praw Pacjenta.

Gdzie zlozyc skarge na sanepid?

Skargi i wnioski wnoszonego do Głównego Inspektora Sanitarnego składa się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, w Punkcie Obsługi Klienta.

Jak napisać skargę na ratownika medycznego?

Pacjenci, z prośbą o wyjaśnienia, mogą zwrócić się do Dyżurnego Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Mogą także złożyć skargę do dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, której sprawa dotyczy. Wniosek o wyjaśnienie sytuacji można też złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce zdarzenia.

Jak złożyć skargę na ordynatora?

Każdą skargę może złożyć w danej instytucji bezpośrednio, za pośrednictwem poczty, faksu czy poczty elektronicznej. W przypadku skarg składanych do Narodowego Funduszu Zdrowia wszystkie skargi mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Jak napisac skarge do Rzecznika Praw Pacjenta?

osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta. od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Jak napisać pismo do Rzecznika Praw Pacjenta?

Wniosek możesz przesłać pocztą na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa; e-mailem: [email protected], poprzez platformę ePUAP albo faxem: (22) 506-50-64.

Leia também:  Zapalenie Żołądka I Dwunastnicy Ile Trwa Leczenie?

Czy można zlozyc skarge na Pielegniarke?

Skargi mogą być składane ustnie lub pisemnie. Niezadowolony pacjent ma prawo żądać pisemnego potwierdzenia przyjęcia skargi. W przypadku gdy skarga dotyczy niewłaściwego zachowania personelu (lekarza, pielęgniarki, rejestratorki, itd.)

Gdzie złożyć skargę na czynności komornika?

767 § 1 kpc skarga na czynności komornika przysługuje do sądu rejonowego. Do jej rozpoznania właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Jak złożyć skargę przez ePUAP?

Aby przesłać skargę bądź wniosek na elektroniczną skrzynkę podawczą, należy opatrzyć pismo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Aby złożyć skargę bądź wniosek przez ePUAP, należy zatwierdzić pismo przy użyciu profilu zaufanego lub opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Gdzie mogę złożyć skargę na pogotowie?

Pismo powinno zawierać następujące informacje:

  1. dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
  2. dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
  3. precyzyjny opis zdarzenia,
  4. w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*