Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Patologie we wspomnianym układzie mogą być przyczyną zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych, czyli np. bloków przewodzenia między przedsionkami i komorami czy w odnogach pęczka Hisa.

Arytmie serca mogą być wywoływane także przez inne zmienione chorobowo komórki mięśnia sercowego lub przez czynniki powodujące zmianę ich właściwości bioelektrycznych.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Rodzaje arytmii serca

Ze względu na miejsce powstawania zaburzeń rytmu serca podzielono je na:

 • arytmie nadkomorowe, czyli powstające najczęściej w przedsionkach lub naczyniach krwionośnych do nich dochodzących,
 • arytmie komorowe, czyli powstające w mięśniu komór serca.

Zaburzenia przewodzenia, czyli tzw. bloki przewodzenia, można podzielić ze względu na miejsce ich powstawania na:

 • blok zatokowo-przedsionkowy – pomiędzy węzłem zatokowo-przedsionkowym a mięśniem przedsionków,
 • blok przedsionkowo-komorowy – powstający w węźle przedsionkowo-komorowym lub w pęczku Hisa,
 • bloki odnóg pęczka Hisa.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Arytmia serca przyczyny

Zaburzenia rytmu i przewodzenia najczęściej związane są z takimi patologiami serca, jak:

 • choroba niedokrwienna serca,
 • kardiomiopatie, czyli pierwotne choroby serca,
 • nabyte i wrodzone wady serca, np. wady zastawkowe,
 • zapalenie mięśnia sercowego,
 • pewne choroby układu bodźcoprzewodzącego uwarunkowane genetycznie,
 • nadciśnienie tętnicze.

Zaburzenia rytmu i przewodzenia mogą mieć także przyczyny pozasercowe, takie jak:

 • nadczynność lub niedoczynność tarczycy,
 • zaburzenia elektrolitowe (niedobór potasu i/lub magnezu we krwi),
 • zatorowość płucna,
 • kwasica metaboliczna (np. podczas długotrwałego intensywnego wysiłku jak bieg maratoński),
 • niedotlenienie (podczas przebywania na dużych wysokościach),
 • zatrucia różnymi substancjami toksycznymi,
 • narkotyki, „dopalacze”,
 • niektóre leki.

Arytmia serca objawy

Arytmia serca może dawać takie objawy, jak:

Zaburzenia przewodzenia, czyli najczęściej bloki przewodzenia, mogą powodować:

 • zbyt wolną czynność serca, czyli bradykardię,
 • zawroty głowy,
 • zasłabnięcia i omdlenia,
 • utratę przytomności,
 • duszność.

Zdarza się jednak, że zaburzenia rytmu i przewodzenia nie powodują żadnych z wymienionych powyżej objawów, a o chorobie pacjent często dowiaduje się przypadkowo, przy badaniu przez lekarza lub po wykonaniu EKG.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

WAŻNE: Każdorazowo w przypadku stwierdzenia wymienionych wyżej niepokojących objawów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, który określi, jakie to są zaburzenia rytmu lub przewodzenia oraz podejmie odpowiednie działania diagnostyczne i terapeutyczne.

Arytmia serca rozpoznanie

Ważnym elementem diagnostyki jest dobrze zebrany wywiad w kierunku nagłych zgonów w rodzinie oraz występowania pewnych chorób dziedzicznych.

Warto zauważyć, że tzw. łagodne zaburzenia rytmu mogą występować w zupełnie zdrowym sercu u osób bez pozasercowych czynników proarytmicznych.

Arytmia a migotanie przedsionków

Migotanie przedsionków to arytmia polegająca na tym, że komórki mięśniowe ściany przedsionków nie kurczą się synchronicznie (i nie powodują skurczy przedsionków), a drżą (migoczą) chaotycznie z częstością 350–450/min, co sprawia, że przedsionki nie kurczą się, a serce pracuje niemiarowo.

Migotanie przedsionków dotyczy ok. 4–10% dorosłej populacji i jest czynnikiem ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu i niewydolności serca.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Migotanie przedsionków objawy

Brak czynności skurczowej przedsionków może powodować zwolnienie przepływu krwi w przedsionkach i sprzyjać tworzeniu w nich skrzeplin. Skrzepliny w lewym przedsionku są szczególnie niebezpieczne, ponieważ uwolnione mogą zablokować naczynia mózgu i spowodować udar niedokrwienny mózgu.

Ponadto brak czynności skurczowej przedsionków powoduje zmniejszenie rzutu minutowego, czyli ilości krwi przepompowywanej przez serce w ciągu minuty, o ok. 25%, co może być przyczyną:

 • pojawienia się duszności,
 • uczucia niemiarowej pracy serca,
 • omdleń,
 • objawów niewydolności serca.

U niektórych pacjentów napad migotania przedsionków czy jego forma utrwalona przebiega bezobjawowo lub skąpoobjawowo.

Migotanie przedsionków przyczyny

Przyczyny migotania przedsionków można podzielić na:

 • sercowe – nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, wady zastawkowe serca, zapalenie mięśnia sercowego czy kardiomiopatie;
 • pozasercowe – nadczynność tarczycy, zatorowość płucna, nadużywanie niektórych leków, używanie narkotyków lub nadużywanie alkoholu.

Migotanie przedsionków leczenie

Leczenie migotania przedsionków musi spełnić kilka warunków:

 • Powinno zawsze dotyczyć przyczyny, czyli np. prowadzić do normalizacji ciśnienia czy zoperowania istotnej wady serca;
 • Chorzy o podwyższonym ryzyku zakrzepowo-zatorowym zawsze powinni stosować leki przeciwkrzepliwe, czasami nawet do końca życia (czas stosowania określi lekarz przy zastosowaniu odpowiednich skal ryzyka);
 • Jeżeli istnieją odpowiednie warunki (usunięta jest przyczyna migotania i wielkość lewego przedsionka jest odpowiednia), to powinna być podjęta próba przywrócenia miarowego rytmu przy użyciu kardiowersji. Kardiowersja, czyli przywrócenie prawidłowej miarowej czynności serca może być farmakologiczna (przy użyciu leków antyarytmicznych) lub elektryczna (przy użyciu prądu elektrycznego wyzwalanego przez urządzenie zwane kardiowerterem-defibrylatorem);
WAŻNE: Kardiowersja pierwszego napadu migotania przedsionków powinna być przeprowadzana jedynie w warunkach szpitalnych.
 • Alternatywnie możliwe jest pozostawienie migotania przedsionków z utrzymaniem optymalnej czynności serca mimo, że jest ona niemiarowa (zawsze jest to decyzja lekarza i pacjenta);
 • Pacjent po umiarowieniu migotania przedsionków powinien być zabezpieczony przed nawrotem – służy temu farmakoterapia lub ablacja. Ablacja to zabieg inwazyjny polegający na izolowaniu elektrycznym ujścia żył płucnych do lewego przedsionka, gdzie powstaje migotanie przedsionków, przy użyciu prądu (elektroablacja) lub niskiej temperatury (krioablacja);
 • Ważną częścią leczenia jest poprawa jakości życia chorego poprzez zmniejszenie dokuczliwych objawów, związanych np. z niewydolnością serca.

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Przeczytaj także:

Arytmia komorowa

Arytmie komorowe to zaburzenia rytmu serca powstające w prawej bądź lewej komorze serca. Wyróżniono wiele ich rodzajów, ale najważniejsze to:

 • Skurcze dodatkowe komorowe (PVC) – występują pojedynczo, w parach lub po kilka z rzędu. Często chory odczuwa je jako szarpnięcia, zadławienia lub przerwy w biciu serca, a czasami jako okresowy dyskomfort w okolicy mostka. Niektórzy pacjenci pomimo występowania PVC nie odczuwają żadnych dolegliwości;
 • Częstoskurcz komorowy (VT) – jest to szybki rytm, który powstaje najczęściej w chorym sercu i powoduje uczucie szybkiego nieprzyjemnego kołatania serca, duszności, a nawet omdlenia lub całkowitą utratę przytomności;
 • Migotanie komór (VF) – mięsień komór nie kurczy się, a jedynie jego włókna chaotycznie i bardzo szybko drżą i „migoczą”. Przy migotaniu komór zawsze dochodzi do zatrzymania krążenia, co wymaga natychmiastowej defibrylacji serca i zabiegów reanimacyjnych.

Skurcze dodatkowe komorowe

Skurcze dodatkowe komorowe mogą pojawiać się w zdrowym sercu i takie występujące pojedynczo często nie wymagają leczenia. Jeżeli jednak jest ich dużo (ponad 25% wszystkich skurczów serca na dobę), to wymagają diagnostyki i leczenia, ponieważ po dłuższym czasie mogą doprowadzić do niewydolności serca.

WAŻNE: Chory odczuwający jakąkolwiek niemiarową pracę serca lub inne niepokojące objawy powinien zgłosić się do lekarza, który zleci odpowiednią diagnostykę i ewentualnie leczenie.

Częstoskurcz komorowy

Częstoskurcz komorowy zazwyczaj dotyka pacjentów z już rozpoznaną chorobą serca, ale zdarza się, że jest jej pierwszą manifestacją. Wymaga natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego oraz diagnostyki i leczenia rozpoczętej w warunkach szpitalnych.

Migotanie komór

Migotanie komór zawsze wiąże się z zatrzymaniem czynności serca, więc wymaga natychmiastowego wezwania pogotowia ratunkowego, a do czasu jego przyjazdu – podjęcia reanimacji.

WAŻNE: Udzielając pierwszej pomocy można komuś uratować życie, dlatego warto regularnie zapoznawać się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi reanimacji i resuscytacji (publikowanymi np. na stronie Polskiej Rady Resuscytacji).

Udzielenie pierwszej pomocy w przypadku migotania komór w miejscach publicznych (jak dworce, lotniska, hale sportowe czy centra handlowe) znacznie ułatwiają znajdujące się tam urządzenia nazywane automatycznymi defibrylatorami zewnętrznymi, w skrócie AED. Generują one impuls elektryczny, który przywraca prawidłową czynność serca.

Każdy AED jest wyposażony w dokładną instrukcję użycia „krok po kroku”, co sprawia, że jego użycie jest bezpieczne i bardzo proste – poradzi sobie z tym każdy, nawet osoba nieprzeszkolona. Wystarczy tylko się odważyć.

Arytmia komorowa leczenie

Każdy chory po zatrzymaniu krążenia w mechanizmie częstoskurczu lub migotania komór wymaga diagnostyki i leczenia w warunkach szpitalnych!

W szpitalu rozpoznawane są przyczyny tych groźnych zaburzeń oraz włączane jest skuteczne leczenie, co pozwala zapobiegać ponownym incydentom.

Jeżeli ich przyczyną jest niedająca się wyleczyć patologia serca, to możliwe jest zastosowanie odpowiednich urządzeń, które rozpoznają zaburzenie rytmu i przy użyciu impulsu elektrycznego spowodują jego umiarowienie. Urządzenia te dzielą się na dwie grupy:

 • wszczepialne kardiowertery-defibrylatory (ICD), które wszczepiane są pod skórę, a jego elektrody do serca lub na serce,
 • zewnętrzne kardiowertery-defibrylatory, np. w formie kamizelki, które zabezpieczają pacjenta do czasu wszczepienia ICD lub transplantacji serca.
Leia também:  Jakie Są Objawy Niedoczynności Tarczycy U Dzieci?

Niemiarowość serca – objawy, przyczyny, jak się leczy?

Ponadto w szpitalu można wykonać ablację ogniska generującego np. częstoskurcz komorowy. Zabieg poprzedza specjalne badanie elektrofizjologiczne, które identyfikuje miejsce powstania zaburzenia w lewej bądź prawej komorze serca.

Uzupełnieniem powyższych metod jest leczenie farmakologiczne.

jczstszycharytmii.pdf

Arytmia serca od kuchni

Nierówne bicie serca zdarza się od czasu do czasu każdemu z nas. Nie musi być ono groźne, ale przy złej diecie może przejść w niebezpieczne schorzenie.

W niedzielne popołudnia i poniedziałkowe poranki kardiolodzy odnotowują większą liczbę pacjentów uskarżających się na nierówne bicie serca. Przyczyną tego stanu rzeczy jest alkohol, który wypity w większej dawce zaburza pracę serca. Jeśli kilka kufelków piwa wypije pacjent o zdrowym sercu, odczuje jedynie niepokojącą zmianę rytmu bicia serca.

Uwaga na alkohol

Okresowe zaburzenia pracy serca zdarzają się każdemu i nie są groźne. Jeśli jednak przytrafiają się częściej, wypity alkohol pogłębia problem, którego nie można już lekceważyć.

Alkohol działa toksycznie na mięsień sercowy i wypłukuje z organizmu magnez normalizujący jego skurcze. Zdrowe serce potrafi sobie poradzić z niekorzystnym działaniem alkoholu. Ale nawet przy drobnych zaburzeniach, alkohol jest bardzo niewskazany.

Większość przypadków arytmii serca mija bez większej szkody dla zdrowia, niekiedy jednak nawet niewielkie zaburzenia rytmu powodują groźne następstwa: zasłabnięcia, zawroty głowy, a nawet mogą stanowić śmiertelne zagrożenie.

Dlatego warto wybrać się do kardiologa, który zleci kilka nieinwazyjnych badań (elektrokardiogram, czasami EKG metodą Holtera i prześwietlenie serca).

Zdrowie na talerzu

Lekceważenie zaleceń dietetycznych to częsty błąd, który mści się potem groźnymi powikłaniami arytmii. Specjaliści uważają nawet, że przestrzeganie zasad odpowiedniej diety, przy niewielkich zaburzeniach rytmu pracy serca, może zapobiec rozwinięciu się choroby. I odwrotnie – zła dieta jest jak iskra – potrafi być początkiem „sercowych” kłopotów.

Groźne głodówki

Co pewien czas powraca moda na głodówki, które – jak twierdzą niektórzy – oczyszczają organizm z toksyn. Większość lekarzy uważa tę modę za bardzo szkodliwą między innymi dlatego, że głodówki szkodzą sercu. W czasie głodówki wykorzystywany jest tłuszcz zmagazynowany w tkance tłuszczowej. Ale nie tylko.

Zużywana jest także tkanka mięśniowa, w tym mięsień serca. A to wpływa na wydolność serca. Jak by tego było mało, w czasie głodówki nie są dostarczane minerały: magnez i potas, które są niezbędne do prawidłowej pracy serca. Drastyczne niedobory tych pierwiastków mogą doprowadzić nawet do zatrzymania pracy serca.

Rozsądek

Jeszcze więcej szkody może przynieść nam rygorystyczna dieta odchudzająca. Tym bardziej, że na takie kuracje decydują się osoby, które z racji nadwagi już mają kłopoty ze zdrowiem.

Jeśli odchudzamy się rozsądnie, zmniejszając wielkość zjadanych porcji, unikając wysokokalorycznych potraw i zwiększając dawkę ruchu – zyskujemy zdrowie i zapobiegamy wielu chorobom. Szkodliwe są diety „ekstremalne”, czyli takie, które pozwalają jeść jedynie nieliczne produkty (np.

tylko mięso) lub ograniczające ilość spożywanych kalorii do minimum. Wyjątkiem są diety opracowane przez fachowców, które zapewniają wszystkie potrzebne składniki pokarmowe przy zmniejszonej liczbie kalorii.

Nie tylko kawa

Po alkoholu i drastycznych dietach odchudzających, kolejnym czynnikiem powodującym nierówne bicie serca wymienia się kofeinę. U osób z zaburzeniami pracy serca jest ona szkodliwa nawet w niewielkich ilościach.

W jednej małej filiżance kawy parzonej może znajdować się 100-170 mg kofeiny. Szklanka herbaty to 40 mg kofeiny, a coca coli -50 mg kofeiny. Kofeina znajduje się również w czekoladzie, batonikach, w kakao.

Osoby palące papierosy powinny wiedzieć, że także dym tytoniowy powoduje przyśpieszenie akcji serca.

Vivat aronia i pomorory

Aby serce równo biło, organizm potrzebuje trzech minerałów: potasu, magnezu i wapnia. Potas uaktywnia enzym, który pobudza mięsień sercowy do wytężonej pracy. Magnez decyduje o elastyczności tętnic, co ułatwia pracę serca przy „wypychaniu” dużej ilości krwi w czasie jego skurczu.

Poza tym obniża ciśnienie, a jak wiadomo nadciśnienie tętnicze jest głównym wrogiem serca i naczyń krwionośnych. Wapń z kolei jest odpowiedzialny za przekazywanie impulsów nerwowych, pomaga regulować siłę skurczu mięśni, w tym i mięśnia sercowego.

W diecie każdego z nas nie może zabraknąć tych ważnych dla serca pierwiastków.

 • Bogatym źródłem potasu są pomidory, banany, warzywa zielone, orzechy i rośliny strączkowe.
 • Magnez zawierają rośliny strączkowe, orzechy nerkowca i ziemne, soja, tofu, zielone warzywa.
 • Wapń można znaleźć w przetworach mlecznych.

Niedobory

Osoby, które zażywają niektóre leki, np. specyfiki moczopędne lub antybiotyk gentamycynę, mogą mieć niedobory tych pierwiastków. Dlatego lekarze przepisując te leki zalecają zażywanie suplementów z tymi pierwiastkami. Na niedobory potasu magnezu i wapnia cierpią także osoby, które jedzą dużo produktów przetworzonych (zupek w proszku, białego pieczywa i konserw).

Arytmia serca

Arytmia jest nie chorobą, lecz objawem różnych groźnych chorób.

Przyczyną arytmii może być miażdżyca naczyń wieńcowych, nadciśnienie tętnicze, zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawek, nadczynność tarczycy, silny stres.

Częstym powodem arytmii są błędy dietetyczne, takie jak sporadyczne wypijanie dużych ilości alkoholu, codzienne picie większej ilości kawy, palenie tytoniu, a także dieta uboga w magnez, potas i wapń.

Autor: Barbara Hołub, „Moje Zdrowie”

Migotanie przedsionków – objawy, przyczyny, leczenie

1 na 3 osoby w wieku 55 lat jest zagrożona wystąpieniem migotania przedsionków. Kto znajduje się w grupie ryzyka? Jakie objawy mogą się pojawić przy migotaniu przedsionków?

Co nazywamy migotaniem przedsionków?

Serce to mięsień, który tłoczy krew do każdej komórki ciała. Zbudowane jest z dwóch przedsionków i dwóch komór, z których krew dociera do aorty i płuc. Dużą rolę w utrzymaniu prawidłowego rytmu serca odgrywa węzeł zatokowy.

Generowane są w nim impulsy elektryczne, które z przedsionków przenoszone są następnie do komór. Przy prawidłowej pracy mięśnia sercowego, węzeł zatokowy reguluje rytm serca i dostosowuje szybkość uderzeń w zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie organizmu na tlen.

U pacjentów z migotaniem przedsionków, impulsy elektryczne powstają w sposób chaotyczny, również poza węzłem zatokowym. Przedsionki nie mogą się efektywnie kurczyć. Zaczynają migotać, drgać. Stąd właśnie nazwa – migotanie przedsionków.

Niektóre z powstałych impulsów przenoszone są na komory serca, wywołując skurcz, który jednak jest niemiarowy.

Migotanie przedsionków należy do najczęstszych zaburzeń prawidłowego rytmu serca. Choć nieco częściej pojawia się wśród mężczyzn, to jednak większy negatywny wpływ na jakość życia ma wśród kobiet.

U ponad połowy pacjentów z migotaniem przedsionków, początkowo nie pojawiają się żadne dolegliwości. U chorych bez objawów,  ryzyko udaru mózgu jest większe w porównaniu z pacjentami, u których pojawiają się objawy migotania przedsionków. Wyższa jest też śmiertelność. Przy objawowym migotaniu, pacjent może odczuwać takie dolegliwości jak:

 •     uczucie kołatania serca,
 •     ucisk lub ból w klatce piersiowej,
 •     duszność,
 •     krótki oddech,
 •     mniejsza tolerancja wysiłku, zwiększona męczliwość,
 •     zawroty głowy,
 •     nadmierna potliwość.

Rzadszym objawem przy zaburzeniu rytmu zatokowego są chwilowe omdlenia i kaszel. Świadomość pacjentów na temat czynników ryzyka, zwiększających prawdopodobieństwo występowania migotania przedsionków daje szansę na lepszą kontrolę stanu zdrowia i wcześniejsze wykrycie tej przypadłości.

U wielu chorych, migotanie przedsionków wykrywane jest dopiero wówczas, gdy doszło do rozwoju groźnych powikłań. Zaleca się więc wykonywanie rutynowych badań, w celu jak najwcześniejszego wykrycia arytmii.

Leia também:  Jakie Są Objawy Zapalenia Opon Mózgowych U Dorosłych?

Częstość występowania migotania przedsionków rośnie z wiekiem. Niemodyfikowalnym czynnikiem, który zwiększa ryzyko wystąpienia migotania przedsionków, oprócz wieku jest też płeć.

Jak wspomniano wyżej, przypadłość ta częściej dotyczy mężczyzn. Znaczenie mają też czynniki genetyczne i skłonność do arytmii wśród członków najbliższej rodziny.

Istotny wpływ na rozwój zaburzeń rytmu serca i pojawienie się migotania przedsionków mają również takie czynniki ryzyka jak:

 •     otyłość,
 •     palenie papierosów,
 •     nadużywanie alkoholu,
 •     nieprawidłowy poziom lipidów,
 •     bezdech podczas snu,
 •     nadciśnienie tętnicze,
 •     cukrzyca,
 •     choroby serca, np. niewydolność serca,
 •     choroby nerek,
 •     nadczynność tarczycy,
 •     choroby zastawki lub zabiegi wymiany zastawek,
 •     zapalenie płuc.

Pojawienie się nadciśnienia tętniczego zwiększa ryzyko migotania przedsionków niemalże dwukrotnie w porównaniu z osobami, u których ciśnienie jest w normie. Nadciśnienie tętnicze to jeden z czynników, który najczęściej zapoczątkowuje pojawienie się arytmii.

U wielu chorych z migotaniem przedsionków trudno jest ustalić co mogło wpłynąć na niemiarowe bicie serca.

  Niemniej jednak, im więcej czynników ryzyka występuje u danego pacjenta, im jest on starszy i bardziej obciążony chorobami współistniejącymi, tym prawdopodobieństwo wystąpienia migotania przedsionków i ryzyko powikłań rośnie.

Migotanie przedsionków – rodzaje

Migotanie przedsionków można klasyfikować w różny sposób. Dzieli się je na bezobjawowe i objawowe. U części chorych, migotanie widoczne jest jedynie na EKG, a sami pacjenci nie czują żadnych dolegliwości podczas niemiarowego bicia serca. Klasyczny podział migotania przedsionków obejmuje:

 • migotanie przedsionków rozpoznane po raz pierwszy – nie ma tutaj znaczenia ani intensywność objawów ani przypuszczalny czas trwania arytmii do momentu jej rozpoznania,
 • napadowe migotanie przedsionków – ustępuje w przeciągu tygodnia samoistnie lub pod wpływem interwencji (kardiowersji), mającej na celu przywrócenie prawidłowego rytmu serca,
 • przetrwałe migotanie przedsionków – trwa nieprzerwanie ponad tydzień i ustępuje dopiero po przeprowadzeniu kardiowersji,
 • długotrwałe przetrwałe migotanie przedsionków – zaburzenie rytmu komór i przedsionków utrzymuje się przez więcej niż 12 miesięcy,
 • utrwalone migotanie przedsionków – to określenie używane jest w kontekście pacjentów, u których zaprzestano podejmowania kolejnych prób przywrócenia prawidłowego bicia serca.

Utrwalone migotanie przedsionków ma charakter stały, nawracający. Zostało zaakceptowane zarówno przez lekarza, jak i pacjenta.

Jeśli u chorego występują dwa rodzaje arytmii, za kluczowy przyjmuje się ten, który pojawia się częściej.

Ma to znaczenie wówczas, gdy niektóre epizody migotania utrzymują się kilkanaście godzin (napadowe migotanie przedsionków), a inne trwają ponad tydzień (przetrwałe migotanie przedsionków).

U wielu pacjentów, zmiana rodzaju migotania związana jest z przebudową mięśnia sercowego, w szczególności z przebudową przedsionków.

Dochodzi do zmian zarówno w ich budowie, jak i funkcjonowaniu.

Utrwalony charakter migotania przedsionków wiąże się z większą częstością hospitalizacji wśród pacjentów, wyższym ryzykiem epizodów sercowo-naczyniowych i niestety również wyższą śmiertelnością.

W diagnostyce migotania przedsionków istotną rolę pełni wywiad lekarski, łącznie z wykryciem objawów sugerujących występowanie arytmii i oceną ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Za standardowe badanie umożliwiające potwierdzenie migotania przedsionków uznaje się 12-odprowadzeniowe EKG.

Pozwala ono uzyskać wiele cennych informacji na temat typu zaburzeń rytmu serca. U części pacjentów, zaleca się też wykonanie innych badań, np. badań laboratoryjnych lub echokardiografii. Ich wyniki mogą ułatwić znalezienie przyczyny choroby, a także precyzyjniej dobrać sposób terapii.

W leczeniu migotania przedsionków, podobnie jak w leczeniu innych chorób, ważne jest zaangażowanie samego pacjenta w ten proces.

Choroba może się rozwijać, mogą pojawiać się nowe objawy, nowe czynniki ryzyka, a choroby współistniejące najczęściej również mają postępujący charakter. Wszystkie te czynniki wpływają na konieczność wprowadzania zmian w przyjętym schemacie leczenia.

Wszelkie decyzje terapeutyczne powinny być podejmowane wspólnie przez pacjenta i lekarza. Chorzy powinni być świadomi swojej choroby i związanych z nią powikłań zatorowych.

Leczenie migotania przedsionków obejmuje najczęściej stosowanie leków przeciwkrzepliwych, które chronią przed wystąpieniem incydentów zakrzepowo-zatorowych. Aby przywrócić prawidłową częstotliwość rytmu serca można wykorzystać m.in. digoksynę, leki obniżające ciśnienie krwi, leki przeciwarytmiczne lub ich połączenie.

U części pacjentów korzystne efekty może przynieść przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka. Jest to miejsce, w którym najczęściej dochodzi do powstawania zakrzepów podczas migotania. Inne zabiegi, wykorzystywane w procesie leczenia migotania przedsionków to kardiowersja elektryczna i ablacja przezcewnikowa.

Większość epizodów migotania przedsionków przechodzi samoistnie. Najczęściej pacjent jest poinstruowany przez lekarza i wie co robić, kiedy odczuwa objawy niemiarowego bicia serca.

Należy jednak pamiętać, że jeśli pojawia się też ból w klatce piersiowej lub duszność, konieczne jest wezwanie pogotowia.

Jeśli migotanie nie ustępuje, nawet mimo zastosowanych leków, również wskazana jest konsultacja z lekarzem.

Migotanie przedsionków – powikłania

Najgroźniejszym powikłaniem migotania przedsionków jest udar mózgu. Dochodzi do zaburzenia prawidłowego przepływu krwi przez mięsień sercowy. Pojawiają się warunki, sprzyjające tworzeniu zakrzepów.

Kiedy powstały zakrzep zostanie wypchnięty z serca podczas skurczu komory, może zablokować naczynie krwionośne o niewielkiej średnicy. W zależności od miejsca do którego dostanie się zakrzep, może wystąpić wspomniany udar mózgu, zator tętnicy płucnej lub tętnicy obwodowej.

Utrzymujące się migotanie przedsionków grozi również niewydolnością serca. Jest to szczególnie niebezpieczne dla pacjentów, którzy już cierpią na przewlekłe choroby serca lub mają za sobą incydenty zakrzepowo-zatorowe, takie jak np. zawał serca.

Jednoczesne występowanie migotania przedsionków i niewydolności serca często wzajemnie zaostrza przebieg obu zaburzeń.

Migotanie przedsionków może prowadzić także do stopniowego pogarszania się funkcji poznawczych. Chorzy są w większym stopniu narażeni na stany niedokrwienne mózgu. Zaburzenie funkcji poznawczych może mieć różne nasilenie, od łagodnego po ciężkie, prowadzące do otępienia.

W zależności od stopnia niewydolności mięśnia sercowego i częstości epizodów migotania przedsionków, u pacjentów pogarsza się tolerancja wysiłku. Im chory jest młodszy, tym w większym stopniu wpływa to negatywnie na odczuwany komfort życia. U pacjentów z migotaniem przedsionków częściej zauważa się też zaburzenia lękowe i objawy depresji.

Mogą one rozwinąć się jako działanie niepożądane leków stosowanych do leczenia migotania.

Czym jest arytmia serca? Przyczyny, objawy, leczenie – Kredos Sklep Medyczny

Wyróżnić możemy kilka rodzajów arytmii, od których zależy m.in. podjęta metoda leczenia. Na czym polega arytmia serca, jakie są jej objawy, przyczyny oraz ewentualne skutki?

Co to jest arytmia serca?

Co oznacza pojęcie arytmia serca i czym właściwie jest? To zaburzenia prawidłowego rytmu serca, które dotyczą przyspieszenia lub zwolnienia jego pracy, a czasem też innej nieregularności.

Polega na powstawaniu nierównych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi uderzeniami. Do podstawowych objawów arytmii serca zalicza się kołatanie serca, ból w klatce piersiowej oraz problemy z oddychaniem.

W rzeczywistości nieprawidłowość może nie objawiać się żadnymi niepokojącymi zmianami lub też mogą być one mniej charakterystyczne niż inne zaburzenia pracy serca. 

Arytmia dotyczy przede wszystkim osób starszych, wraz z wiekiem wzrasta ryzyko jej wystąpienia. Może jednak pojawić się też u osób dorosłych, a nawet młodzieży, dzieci i niemowląt. Im człowiek jest starszy, tym objawy są silniejsze i bardziej uciążliwe. 

Przyczyny arytmii

Przyczyny powstawania arytmii serca dotyczą przede wszystkim chorób układu sercowo-naczyniowego, przede wszystkim chorób serca. Dochodzi do niej, jeżeli wystąpią zaburzenia powstawania i przewodzenia impulsów elektrycznych.

Wśród przyczyn arytmii serca wyróżnia się m.in. chorobę zastawek serca i nadciśnienie tętnicze. Może do niej doprowadzić miażdżyca, choroba niedokrwienna serca i zwyrodnienie mięśnia sercowego.

Ponadto arytmię można skojarzyć też z zaburzeniami ilości elektrolitów we krwi, a także z przedawkowaniem niektórych leków. 

Przyczyny arytmii serca u dzieci są nieco inne, ponieważ w przypadku niemowląt mogą dotyczyć zaburzeń wrodzonych, a także wad rozwojowych serca. Ponadto może się ona pojawić na skutek zaburzeń składu płynu ustrojowego, mechanicznego uszkodzenia serca w czasie urazu, infekcji czy też działania niektórych leków. 

Leia também:  Kiedy Rehabilitacja Po Endoprotezie Stawu Biodrowego?

Rodzaje arytmii

Arytmia nie jest konkretną chorobą, a zespołem nieprawidłowości pracy serca. Wyróżnić możemy więc kilka rodzajów arytmii serca. Wśród często pojawiających się jest migotanie przedsionków, przy których praca komór jest prawidłowa, jednak przedsionki nie kurczą się w odpowiedni sposób.

Jeżeli szybkość pracy serca wynosi poniżej pięćdziesiąt uderzeń na minutę, mówimy o bradykardii, a jeżeli szybkość pracy serca wynosi powyżej 100 uderzeń na minutę, mamy do czynienia z częstoskurczem. Podobnie jak wystąpić może migotanie przedsionków, tak samo istnieje ryzyko pojawienia się migotania komór.

Innym rodzajem arytmii serca jest arytmia fizjologiczna, polegająca na niemiarowym oddechu. Czasami też w pracy serca mogą pojawić się dodatkowe skurcze, które skutkują niemiarowym rytmem. 

Jakie są objawy arytmii serca?

Objawy arytmii serca nie zawsze występują, czasami są bardzo delikatne, prawie niezauważalne, innym razem silne i mocno wyczuwalne. Jeżeli występuje u nas arytmia, możemy mieć poczucie, że nasz organizm nie pracuje w odpowiednim rytmie. Serce pracuje szybko i nierównomiernie.

Jeżeli pojawiają się dodatkowe skurcze, to chorzy określają je jako uczucie kłucia w klatce piersiowej. Najczęściej jednak występują kołatanie serca i jego niemiarowe bicie. Towarzyszyć temu mogą pieczenie w klatce piersiowej, uczucie gorąca, duszności i zawroty głowy.

Arytmia objawia się ponadto ogólnym zmęczeniem organizmu, uczuciem lęku i niepokoju

Objawy arytmii serca u nastolatków

Objawy arytmii serca u nastolatków i dzieci występują rzadziej, niż u osób dorosłych i starszych. Z tego powodu często nie jest ona wykrywana lub też do jej zdiagnozowania dochodzi przypadkiem np. podczas badania dotyczącego zupełnie innej choroby.

Do typowych objawów, które jednak u niektórych dzieci i nastolatków się pojawiają, możemy zaliczyć kołatanie serca, zasłabnięcia i utratę przytomności. Czasami też występuje senność i uczucie zmęczenia oraz kaszel, pomimo braku infekcji.

Nastolatkowie z arytmią mogą ponadto wykazywać mniejszą tolerancję na wysiłek fizyczny. 

Skutki arytmii

Skutki arytmii serca w znaczącym stopniu zależą od stopnia zaawansowania oraz rodzaju dolegliwości. Arytmia ma niekorzystny wpływ na jakość naszego życia i może wpłynąć negatywnie na nasze codzienne funkcjonowanie.

W skrajnych przypadkach skutkami arytmii serca jest trwałe uszkodzenie ciała, a nawet śmierć. Zaburzenia pracy mięśnia sercowego mogą doprowadzić do utraty przytomności, co jest związane z upadkiem. On z kolei może wywołać uderzenie o twardą powierzchnię i wywołać uraz.

Skutkami arytmii serca są ponadto poważne choroby, wśród których są zator obwodowy, niewydolność krążenia i udar mózgu.

Jeżeli dojdzie do migotania komór, brak natychmiastowej reakcji w postaci pomocy z użyciem defibrylatora elektrycznego może doprowadzić do śmierci chorej osoby. 

Leczenie arytmii

Leczenie arytmii jest dostosowane do jej rodzaju oraz poziomu zaawansowania. Możemy mieć do czynienia z arytmią łagodną lub złośliwą, wymagającą natychmiastowej reakcji lekarskiej lub też pozwalającą na normalne funkcjonowanie.

Leczenie arytmii serca u dzieci bardzo często przebiega bez stosowania konkretnych metod. Dotyczy to przypadków, kiedy nie występują u nich objawy. Zaleca się wtedy zmianę trybu życia oraz regularne konsultacje lekarskie w celu monitorowania ewentualnego rozwoju zaburzenia pracy serca.

U osób dorosłych jedną z metod leczenia arytmii jest stosowanie leków. Jednocześnie trzeba zrezygnować z palenia papierosów oraz picia alkoholu, które mogą utrudnić leczenie. Z diety eliminujemy produkty bogate w zły cholesterol i jednocześnie w miarę możliwości zwiększamy częstotliwość aktywności fizycznej.

Przy bardziej zaawansowanej arytmii najlepszym rozwiązaniem może okazać się operacja zastawek serca, ablacja lub wszczepienie rozrusznika. 

Arytmia to zaburzenia prawidłowej pracy serca, które mogą występować pod różnymi postaciami. Czasami praca serca jest przyspieszona, innym razem spowolniona, a czasem też niemiarowa. Ryzyko jej wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem. Z tego powodu po 45. roku życia zaleca się regularne wykonywanie badania EKG. 

Kołatanie serca – przyczyny, diagnostyka, leczenie palpitacji serca

Kołatanie w klatce piersiowej opisywane jest przez pacjentów jako mocne lub niemiarowe bicie serca, znacząco różniące się od wcześniejszej pracy tego mięśnia. Palpitacja wywołuje niepokój i skłania do konsultacji lekarskiej.

Co tak na prawdę kryje się pod pojęciem kołatania serca?

Towarzystwo naukowe definiuje kołatanie serca jako subiektywne, nieprzyjemne uczucie bicia serca, będące wynikiem zmian w częstotliwości, rytmie lub sile jego skurczu.

U osób zdrowych sporadyczne występowanie epizodu niemiarowego bycia serca po wysiłku, chwilowym niedotlenieniu, może być fizjologiczne. Jak postępować, jeśli zdarza się to coraz częściej i zaburza rytm dnia codziennego?

Kołatanie serca – diagnostyka 

Opisywane subiektywne uczucie kołatania serca lekarz weryfikuje, wykonując liczne badania. Najprostszym sposobem oceny rytmu serca jest osłuchiwanie przy pomocy stetoskopu, w odniesieniu do badania rytmu serca na tętnicy obwodowej przedramienia.

Jednak sama auskulacja nie wyczerpuje panelu badań dostępnych w diagnostyce palpitacji. Kolejnym podstawowym badaniem jest EKG (elektrokardiografia), które pozwala na zobrazowanie elektrycznej pracy serca i umożliwia wykrycie m.in. zaburzeń rytmu serca.

W oparciu o te badania zlecone może zostać badanie USG serca (echo serca, echokardiografia, UKG) w celu poszerzenia diagnostyki.  

Gdy zaburzenie występuje długofalowo lub przewlekle, zaobserwowanie nieprawidłowości w badaniach nie stanowi problemu. Niestety w przypadku izolowanego typu kołatania, może zdarzyć się, iż podczas badania nie zobrazujemy przyczyny.

Rozwiązaniem z wyboru okazuje się rejestracja w trybie 24-godzinnej pracy mięśnia sercowego (łac. myocardium) przy pomocy tzw. Holtera. Gdy powyższe metody są nieskuteczne, lekarz wystawi skierowanie do szpitala.

Zalecana jest kilkudniowa hospitalizacja na oddziale i postawienie ostatecznego rozpoznania.      

Istotnym badaniem w diagnostyce kołatania serca jest powszechnie wykonywanie badanie krwi. Ocena biochemii, morfologii, elektrolitów oraz podstawowych parametrów umożliwia stwierdzenie np. niedokrwistości lub zaburzeń ilościowych potasu, które mogą manifestować się palpitacjami serca.

Jakie mogą być przyczyny kołatania serca?

Naturalnym wydaje się poszukiwanie w pierwszej kolejności przyczyny kołatanie serca w tym narządzie.

Pod pojęciem kołatania serca kryje się również arytmia, czyli tzw. „nierówna praca serca” – nieregularne skurcze zawartości worka osierdziowego lub zaburzenia przewodzenia impulsu. Odmienny rytm serca rzadko jest izolowanym objawem, najczęściej towarzyszy innym dolegliwościom.

Stany, których objawem jest kołatanie serca, wymagające natychmiastowego działania – wezwania pogotowia ratunkowego – to m.in. migotanie i trzepotanie przedsionków lub komór czy tamponada serca.

Do czynników zaburzających naturalny rytm pracy pompy krwi należą anomalie budowy anatomicznej, przejściowy stan infekcji pod postacią zapalenia osierdzia, przewlekła choroba niedokrwienna lub niewydolność serca. 

Kołatanie serca a zaburzenia psychiczne 

Drugim powodem kołatań serca są schorzenia o podłożu psychiatrycznym, np. napady paniki, nerwica czy zaburzenia hipochondryczne. Przejściowe niedotlenienie spowodowane innym rytmem i torem oddechowym w trakcie ataku kompensowane jest przez szybsze bicie serca i jest to normalne. Jednak przedłużający się stres i nerwobóle, wymagają wizyty u lekarza.

Kołatanie serca a zaburzenia hormonalne

Chcąc opisać przyczyny kołatania serca, nie sposób nie wspomnieć o zaburzeniach hormonalnych. Często zdarza się, iż u pacjenta w trakcie poszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, diagnozuje się niedoczynność lub nadczynność tarczycy.

Jaki związek ma tarczyca z sercem? Wachlarz hormonów wpływających na prawidłowe funkcjonowanie organizmu jest produkowany przez narządy odległe od serca. W przypadku schorzeń tarczycy, stan eutyreozy (tj.

nieprawidłowego wydzielania TSH, FT4, FT3) reguluje metabolizm całego organizmu.

Kołatanie serca a leki i używki

Należy także wspomnieć, iż kofeina w dużych ilościach wpływa nie tylko na ciśnienie, może również powodować drżenie serca. Podobnie substancje psychoaktywne, takie jak: amfetamina, kokaina, alkohol – zarówno nadużycie, jak i zespół odstawienny.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será publicado.


*