Kto Może Wystąpić O Przymusowe Leczenie Alkoholika?

Wniosek może złożyć rodzina (osoby pełnoletnie), dzielnicowy, pracownik socjalny, pedagog szkolny, kurator lub inne osoby dotknięte następstwami nałogu. Podstawą prawną jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kto może zlozyc wniosek o przymusowe leczenie?

Wniosek może złożyć dowolna osoba(sąsiad, daleki krewny, członek rodziny itp.)

Leczenie osób uzależnionych

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizację małoletnich,
 • uchylanie się od pracy,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
 • Czy można kogoś zmusić do leczenia alkoholizmu?

  W prawie polskim nie ma żadnej podstawy do przymusowego leczenia, gdyż powinno być dobrowolne. Jednak można się starać o postanowienie sądu do odbycia terapii przez alkoholika, składając wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie członka rodziny.

  Kto może złożyć wniosek do sądu o leczenie odwykowe?

  Wniosek o leczenie odwykowe może złożyć każdy, kto wie o osobie, która nadużywa alkoholu i w związku z tym powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchyla się od pracy albo systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny.

  Czy można wysłać alkoholika na przymusowe leczenie?

  Co do zasady leczenie alkoholizmu powinno być dobrowolne, jednak ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dopuszcza skierowanie na przymusowe leczenie oraz detoks. Sąd może wydać orzeczenie o zobowiązaniu do leczenia alkoholizmu na podstawie realnie istniejących przesłanek.

  Kto może zlozyc wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne?

  Z wnioskiem do sądu opiekuńczego mogą wystąpić:

 • małżonek,
 • krewni w linii prostej,
 • rodzeństwo,
 • przedstawiciel ustawowy.
 • lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad chorym.
 • Kto może złożyć wniosek o przymusowe leczenie psychiatryczne?

  Wniosek składa się do sądu opiekuńczego według miejsca zamieszkania osoby, której wniosek dotyczy. Z wnioskiem o umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym wystąpić mogą: małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, osoba sprawująca faktyczną opiekę, organ do spraw pomocy społecznej.

  Leia também:  Autyzm Kiedy Objawy?

  Czy można zmusić męża do leczenia alkoholizmu?

  Co do zasady, leczenie odwykowe jest dobrowolne, ale są przypadki, gdy inna osoba, np. małżonek może rozpocząć procedurę leczenia przymusowego. O obowiązku takiego leczenia orzeka sąd. Sąd może zadecydować o podjęciu leczenia w zamkniętym zakładzie odwykowym.

  Czy można zmusić osobę uzależniona do leczenia?

  Poddanie się leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Jednak zdarza się, że osoba uzależniona od alkoholu może zostać zobowiązana do leczenia przez sąd. Podstawą do takiego orzeczenia jest opinia biegłego psychiatry i psychologa.

  Jak długo trwa przymusowe leczenie alkoholika?

  Przymusowe leczenie alkoholizmu może trwać maksymalnie 2 lata (liczone od momentu uprawomocnienia się wyroku sądu). O zakończeniu terapii decyduje kierownik ośrodka, w którym leczona jest osoba uzależniona. To on wystawia opinię o postępach, a sąd może skrócić czas trwania przymusowego leczenia.

  Czy policja może skierować na leczenie odwykowe?

  W świetle obowiązującego prawa nie ma podstawy do przymusowego leczenia osoby uzależnionej. Istnieje natomiast procedura w przedmiocie zobowiązania do poddaniu się leczeniu odwykowemu. Sąd może więc wydać postanowienie i zobowiązać uzależnionego do odbycia terapii.

  Kto wystawia skierowanie na leczenie odwykowe?

  Wiele osób zastanawia się nad tym, skąd można otrzymać skierowanie na leczenie odwykowe. Okazuje się, że możemy otrzymać je od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Równie dobrze możemy jednak poprosić o pomoc lekarza psychiatrę. Skierowania nie powinien odmówić nam także internista.

  Jak można skierować kogoś na leczenie odwykowe?

  W celu przyjęcia do całodobowego oddziału należy zgłosić się do miejscowej poradni leczenia uzależnień (Białystok, Optima – robi to rutynowo) i otrzymać skierowanie. Leczenie w tym systemie jest bezpłatne, a Pacjent nawet nie musi być ubezpieczony.

  Jak zgłosić alkoholika na leczenie bez jego zgody?

  Sprawę do sądu może jednak skierować wyłącznie Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub prokurator. Bliscy uzależnionego, którzy zastanawiają się, jak leczyć alkoholika bez jego zgody, muszą skierować wniosek do gminy (mogą to zrobić także inne osoby dotknięte skutkami alkoholizmu danej osoby).

  Leia também:  Jakie Są Objawy Złamania Biodra?

  Jak napisać wniosek do sądu o przymusowe leczenie alkoholika?

  można podać: – od ilu lat osoba zgłaszana nadużywa alkoholu, jak problem ten wygląda w ostatnim czasie, czy upija się, czy występują ciągi alkoholowe, ile jest dni przerwy pomiędzy ciągami, – jak zachowuje się będąc pod wpływem alkoholu – szczegółowo opisać co robi, – Jak zachowuje się w miejscach publicznych, np.

  Gdzie oddać alkoholika na leczenie?

  Decyzje może podjąć sąd rejonowy odpowiedni dla miejsca zamieszkania lub pobytu chorego. Pismo może kierować Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo prokuratura i to do tych organów należy się zwrócić, aby starć się o przymusowe leczenie uzależnienia.

  Seja o primeiro a comentar

  Faça um comentário

  Seu e-mail não será publicado.


  *